Reference


@article{
wang2019 shapewordle,
title={ShapeWordle: Tailoring Wordles using Shape-aware Archimedean Spirals},
author={Yunhai Wang, Xiaowei Chu, Kaiyi Zhang, Chen Bao, Xiaotong Li, Jian Zhang, Chi-Wing Fu, Christophe Hurter, Oliver Deussen, Bongshin Lee},
journal={IEEE Trans. Vis. & Comp. Graphics (Proc. IEEE Information Visualization (Infovis) 2019)},
year={2019},
publisher={IEEE}
}


© 2019 Yunhai Wang How to Use